විමසුම්

සභාපති
අනුර ජයවික්‍ර‍ම මහතා
ලි‍‍පිනය : සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය, නො. 385, පුජ්‍ය බද්දේගම විමලවංශ හිමි මාවත, කොළඔ 10, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන : +94 11 2698511
ෆැක්ස් : +94 11 2692913
ඊ‍මේල් : secretary@health.gov.lk
වෙබ් : www.health.gov.lk
උප සභාපති
වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන්
ලි‍‍පිනය : ශ්‍රී ලංකා ඒඩ්ස් පදනම, අංක 6, විජේරාම මාවත, කොළඔ 7, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන : +94 11 4863620
ෆැක්ස් : +94 11 2690230
ඊ‍මේල් : abeykoonpalitha6@gmail.com
වෙබ් :captcha