ලේකම් කර්යාලය

වෛද්‍ය සුලෝචනා යෝගනාදන්
කේන්ද්‍රීය යොමුව(CCMSL)
1වන මහල, මහජන සෞඛ්‍ය සංකීර්ණය, 555/5, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඔ 5. ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 11 2369066
ජංගම +94773435454
ෆැක්ස් +94112369066
ඊ‍මේල් ccmsrilanka@gmail.com
හිරෑෂා අල්විස්
පරිපාලන නිලධාරිණී
1වන මහල, මහජන සෞඛ්‍ය සංකීර්ණය, 555/5, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඔ 5, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 112369066
ෆැක්ස් +94 112369066
ඊ‍මේල් hirusha7@yahoo.com
Hirusha