தொலைபேசி

வைத்திய சுலோசனா யோகநாதன்
Focal Point / CCMSL
மூன்றாம் மாடி பொது சுகாதாரக் கட்டிடம் 555/5 , எல்விட்டிகல மாவத்தை, கொழும்பு-05
தொலைபேசி +94 11 2369066
கையடக்கதொலைபேசி +94773435454
தொலைநகல் +94112369066
மின்அஞ்சல் ccmsrilanka@gmail.com
ஹிரூஷா அல்விஸ்
நிர்வாக அதிகாரி / CCMSL
முதலாம் மாடி பொது சுகாதாரக் கட்டிடம் 555/5 , எல்விட்டிகல மாவத்தை, கொழும்பு-05
தொலைபேசி +94 112369066
தொலைநகல் +94 112369066
மின்அஞ்சல் hirusha7@yahoo.com
Hirusha