කාර්ය සාධක බලකා සාමාජිකයන්

එස්.පී.අයි. නිරෝෂන්
සාමාජික
ලංකා ප්ලස්, 55, අභයාරාම මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඔ 5
දුරකථන
ජංගම 0779817173
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් lankaplus2001@yahoo.com
පාලිත විජයබණ්ඩාර
සාමාජික
දුරකථන
ජංගම 0771816674
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් su.pha2009@yahoo.com
ඇන්ඩ්රු සැමුවෙල් මහතා
සාමාජික
දුරකථන
ජංගම 0777341110
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් avsamuel@gmail.com
භූමී හරේන්ද්‍රන්
සාමාජික
ඊක්වල් ග්‍රවුන්ඩි
දුරකථන bhoomi1.eg@gmail.com
ජංගම 0757930968
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් bhoomi1.eg@gmail.com
ප්‍ර්‍රින්සි මංගලිකා මහත්මිය
පොසිටිව් වුමන් නෙට්වර්ක්, 158, පන්සල පාර, මරදාන, කොළඹ 10
දුරකථන 0719 184196
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් pwnprincy@gmail.com
වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා
උප සභාපති
ශ්‍රී ලංකා ඒඩ්ස් පදනම, අංක 6, විජේරාම මාවත, කොළඔ 07
දුරකථන 011 4863620
ෆැක්ස් 011 2690230
ඊ‍මේල් abeykoonp@searo.who.int
ස්වර්ණා කෝදාගොඩ මහත්මිය
ලේකම්
එලායන්ස් ලංකා, 60/3, පැඟරිවත්ත වීදිය, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 11 5679582
ෆැක්ස් +94 11 2833908
ඊ‍මේල් swarna.kodagoda@gmail.com
එල්.ඩබ්ලිව්.ආර්. වික්‍රමසිංහ මහතා
සාමාජික
පාරිසරික හා ළමා අයිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ සංවිධානය, 235, මොර්ගල, ඇහැලියගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 36 2258600
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් childfund.network@gmail.com
සරත් ඩී. ගුණතිලක මහතා
සාමාජික
කබනික, පාරිසරික හා ග්‍රාමීය ක්‍රම පදනම, 13A, දුම්රිය පොළ පාර, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් oerfoundation@yahoo.com
නන්දිතා කටුගම්පල මහත්මිය
සාමාජික
පොපුයුලේෂන් සර්විසස් ලංකා, 155, කිරුල පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5. ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 11 2500824
ෆැක්ස් +94 11 2581035
ඊ‍මේල් nanditha@pslanka.org
වෛද්‍ය ටී.බී. විජේකෝන් මහතා
සාමාජික
පොපුයුලේෂන් සර්විසස් ලංකා, 155, කිරුල පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5. ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් wijekoontb@gmail.com
ඩී.ඒ.ඩී.එන්.සී. විමලරත්න මහතා
සාමාජික
ග්‍රාමීය සහ ජනතා සංවර්ධන සහයෝගීතාව, නො 45/3, හික්ගහවත්ත, පිරිවෙන පාර, පිංවත්ත, වාද්දූව, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
ජංගම +94 72 8296530
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් rcdcap@gmail.com
කිරුතිකා තුරෙයිරාජා මිය
ඇඩික්, 40/18, උද්‍යාන පාර, කොළඹ 5, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 11 2584416
ෆැක්ස් +94 11 2508484
ඊ‍මේල් kiru@adicsrilanka.org
පුබුදු සුමනසේකර මහතා
සාමාජික
ඇඩික්, 40/18, උද්‍යාන පාර, කොළඹ 5, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 11 2584416
ෆැක්ස් +94 11 2508484
ඊ‍මේල් adicc@sltnet.lk
සත්‍යා භාෂි
සාමාජික
හාර්ට් ටු හාර්ට්, 225, 14/1/1, කිරුල පාර, නාරාහේන්පිට, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 11 2368218
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් sathyabashna@gmail.com
සුගීෂ්වර මොහොට්ටිආරච්චි මහතා
සාමාජික
හාර්ට් ටු හාර්ට්, 225, 14/1/1, කිරුල පාර, නාරාහේන්පිට, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 11 2368218
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් hearttoheart@sltnet.lk
එච්. ඒ. ලක්ෂමන් මහතා
සාමාජික
ප්‍රජා ශක්ති සංවර්ධන පදනම, 4 A, මැගසින් පාර, කොළඹ 8, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 11 2677995
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් csdf@sltnet.lk
ප්‍රේමබන්දු ජයතිලක මහතා
සාමාජික
තිස්ස ජය ළමා සුභසාධක පදනම, වැලිගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
ජංගම +94 77 7006483
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් jdthathsarani@gmail.com
තුෂාරා ආගස් මහත්මිය
සාමාජික
ශ්‍රී ලංකා පවුල් සැලසුම් සංවිධානය, 37/27, බුලර්ස් පාර, කොළඔ 7, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 11 2584157
ෆැක්ස් +94 11 5367308
ඊ‍මේල් ed@fpasrilanka.org
වෛද්‍ය දයානාත් රණතුංග මහතා
සාමාජික
ශ්‍රී ලංකා ඒඩ්ස් පිළිබද එක්සත් ජාතීන්ගේ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතිය, 202, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඔ 7, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 11 5764666
ෆැක්ස් +94 11 2581116
ඊ‍මේල් RanatungaD@unaids.org
එස්. එම්. කුසුම් ජයලත් මහත්මිය
සාමාජික
ප්‍රජා ශක්ති සංවර්ධන පදනම, 4 A, මැගසින් පාර, කොළඹ 8, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
ජංගම 0723211064
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් csdf@sltnet.lk