பணிப்படையை அங்கத்தவர்கள

S.P.I Niroshan
Member
Lankaplus, 55, Abhayarama Lane, Narahenpita, Colombo 5
தொலைபேசி
கையடக்கதொலைபேசி 0779817173
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் lankaplus2001@yahoo.com
Palitha Vijayabandara
Member
Positive Hope Alliance
தொலைபேசி
கையடக்கதொலைபேசி 0771816674
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் su.pha2009@yahoo.com
Mr. Andrew Samuel
Member
Community Development Services
தொலைபேசி
கையடக்கதொலைபேசி 0777341110
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் avsamuel@gmail.com
Bhoomi Harendran
Member
Equal ground
தொலைபேசி bhoomi1.eg@gmail.com
கையடக்கதொலைபேசி 0757930968
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் bhoomi1.eg@gmail.com
Mrs. Princy Mangalika
Chairman
Positive Women’s Network, 158, Temple Road, Maradana, Colombo 10
தொலைபேசி 0719 184196
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் pwnprincy@gmail.com
Dr. Palitha Abeykoon
Vice Chairman
AIDS Foundation of Lanka, No. 6, Wijerama Mawatha, Colombo 07
தொலைபேசி 011 4863620
தொலைநகல் 011 2690230
மின்அஞ்சல் abeykoonp@searo.who.int
Ms. Swarna Kodagoda
Secretary
Alliance Lanka, 60/2, Pangiriwatte Lane, Gangodawila, Nugegoda.
தொலைபேசி +94 11 5679582
தொலைநகல் +94 11 2833908
மின்அஞ்சல் swarna.kodagoda@gmail.com
Mr. L.W.R.Wickremasinghe
Member
Organization of Environment and Children Rights Preservation, 235, Morgala, Eheliyagoda, Sri Lanka
தொலைபேசி +94 36 2258600
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் childfund.network@gmail.com
Mr. Sharath D. Goonethilleke
Member
Organic, Environmental & Rural Systems Foundation, 13A, Station Rd, Richmond Hill, Galle, Sri Lanka
தொலைபேசி
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் oerfoundation@yahoo.com
Mrs. Nanditha Katugampola
Member
Population Service Lanka, 155, Kirula Road, Narahenpita, Colombo 05, Sri Lanka
தொலைபேசி +94 11 2500824
தொலைநகல் +94 11 2581035
மின்அஞ்சல் nanditha@pslanka.org
Dr. T.B.Wijekoon
Member
Population Service Lanka, 155, Kirula Road, Narahenpita, Colombo 05, Sri Lanka
தொலைபேசி
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் wijekoontb@gmail.com
Mr. D. A. D. N. C. Wimalaratne
Member
Rural and Community Development Association, No. 45/3, Hikgahawatta, Piriwena Road, Pinwatta, Panadura, Sri Lanka
தொலைபேசி
கையடக்கதொலைபேசி +94 72 8296530
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் rcdcap@gmail.com
Miss. Kiruthika Thurairajah
Member
ADIC , No. 40/18, Park Road, Colombo 05, Sri Lanka
தொலைபேசி +94 11 2584416
தொலைநகல் +94 11 2508484
மின்அஞ்சல் kiru@adicsrilanka.org
Mr. Pubudu Sumanasekera
Member
ADIC , No. 40/18, Park Road, Colombo 05, Sri Lanka
தொலைபேசி +94 11 2584416
தொலைநகல் +94 11 2508484
மின்அஞ்சல் adicc@sltnet.lk
Sathya Bashi
Member
Heart to Heart, 225, 14/1/1, Kirula Road, Narahenpita, Sri Lanka
தொலைபேசி +94 11 2368218
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் sathyabashna@gmail.com
Mr. Sugeeshwara Mohottiarachchi
Member
Heart to Heart, 225, 14/1/1, Kirula Road, Narahenpita, Sri Lanka
தொலைபேசி +94 11 2368218
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் hearttoheart@sltnet.lk
Mr. H.A. Lakshman
Member
Community Strength Development Foundation (CSDF), 4A, Magazine Road, Colombo 8, Sri Lanka
தொலைபேசி +94 11 2677995
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் csdf@sltnet.lk
Mr. Premabandu Jayathilaka
Member
Tissa Jaya Children Welfare Foundation, Weligama, Sri Lanka
தொலைபேசி
கையடக்கதொலைபேசி +94 77 7006483
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் jdthathsarani@gmail.com
Ms. Thushara Agus
Member
Family Planning Association of Sri Lanka 37/27, Bullers Road, Colombo 07, Sri Lanka
தொலைபேசி +94 11 2584157
தொலைநகல் +94 11 5367308
மின்அஞ்சல் ed@fpasrilanka.org
Dr. Dayanath Ranatunga
Member
UNAIDS Sri Lanka, 202, Bauddhaloka Mawatha,Colombo 07, Sri Lanka
தொலைபேசி +94 11 5764666
தொலைநகல் +94 11 2581116
மின்அஞ்சல் RanatungaD@unaids.org
Mrs. S.M. Kusuma Jayalath
Member
Community Strength Development Foundation, 4A, Magazine Road, Colombo 8, Sri Lanka
தொலைபேசி
கையடக்கதொலைபேசி 0723211064
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் csdf@sltnet.lk