උප කමිටු සාමාජිකයින්

පූජඨ උවතැන්නේ සුමන ස්වාමීන්වහන්සේ
සභාපති
ශ්රී බෝධීරාජාරාම අධ්‍යාපනික සංස්කෘතික හා සමාජ සේවා සුභසාධක පදනම, බෝධීරාජාරාමය, බෝධීරාජාරාම මාවත. මාලිගාවත්ත, කොළඔ 10
දුරකථන 0112684092
ජංගම 0777421929
ෆැක්ස් 0112684044
ඊ‍මේල් deshamamaka@gmail.com
එස්.පී.අයි. නිරෝෂන් මහතා
සාමාජික
55, අභයාරාම පටුමග, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5
දුරකථන 011 2369069
ජංගම 0779817173
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් lankaplus2001@yahoo.com
ඩිල්කා පිරීස් මහත්මිය
සාමාජික
වර්ල්ඩ් විෂන් ලංකා. 619/8, දොස්තර ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත, කොළඔ 09
දුරකථන 011 2691233
ජංගම 0773125782
ෆැක්ස් 011 2670166
ඊ‍මේල් dilka_peiris@wvi.org
චතුර වැලිවිට මහතා
සාමාජික
මානව හා පරිසර සම්බන්ධතා ප්‍ර‍වර්ධනය කිරීමේ සංවිධානය (HELP-O), 364/18, A, සමගි මාවත, දංගෙදර, ගාල්ල
දුරකථන 091 4380121
ජංගම 0714260161,
ෆැක්ස් 091 4380121
ඊ‍මේල් helpo@sltnet.lk,
එල්.ඩබ්ලිව්.ආර්. වික්‍ර‍මසිංහ
සාමාජික
පරිසරය හා ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ සංවිධානය, 235, පළමු මහල, කොළඔ පාර, මොරගල, ඇහැලියගොඩ
දුරකථන 0362258600
ජංගම 0715347080
ෆැක්ස් 0362258600
ඊ‍මේල් childfund.network@gmail.com,
කේ.පී. චමින්ද පියසේකර මහතා
සාමාජික
පාරිසරික හා ප්‍ර‍ජා සංවර්ධන තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය , 96/2/1, බන්ඩාරණායක මාවත, රත්නපුර
දුරකථන 045 2223135
ජංගම 0714122052
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් parisarika@lycos.com
ටී. ඩබ්ලිව්. ප්‍රින්සි සිල්වා මහත්මිය
සමාජික
පොසිටිව් වුමන් නෙට්වර්ක්, 158, පන්සල පාර, මරදාන, කොළඔ 10, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
ජංගම 0719 184196
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් pwnprincy@gmail.com
වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා
සාමාජික
ඒඩ්ස් ෆවුන්ඩේෂන් ඔ‍ෆ් ලංකා, නො. 06, විජේරාම මාවත, කොළඔ 7, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන +94 11 2690230
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් abeykoonp@searo.who.int
ප්‍රේමබන්දු ජයතිලක මහතා
සාමාජික
තිස්ස ජය ළමා සුභසාධක පදනම, වැලිගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
ජංගම +94 77 7006483
ෆැක්ස්
ඊ‍මේල් jdthathsarani@gmail.com