அங்கத்தவர்கள்

Venerable Uwathenne Sumana Thero
Chairman
Bodhirajarama Educational Cultural and Social Welfare Foundation, Sri Bodhirajaramaya, Bodhirajarama Mawatha, Maligawatte, Colombo 10
தொலைபேசி 0112684092
கையடக்கதொலைபேசி 0777421929
தொலைநகல் 0112684044
மின்அஞ்சல் deshamamaka@gmail.com
S. P. I. Niroshan
Member
55, Abhayarama Lane, Narahenpita, Colombo 5
தொலைபேசி 011 2369069
கையடக்கதொலைபேசி 0779817173
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் lankaplus2001@yahoo.com
Ms. Dilka Peris
Member
World Vision Lanka. 619/8, Dr. Danister De Silva Mawatha, Colombo 09
தொலைபேசி 011 2691233
கையடக்கதொலைபேசி 0773125782
தொலைநகல் 011 2670166
மின்அஞ்சல் dilka_peiris@wvi.org
Mr. Chathura Weliwitiya
Member
HELP-O, 364/18, A, Samagi Mw, Dangedara, Galle
தொலைபேசி 091 4380121
கையடக்கதொலைபேசி 0714260161,
தொலைநகல் 091 4380121
மின்அஞ்சல் helpo@sltnet.lk,
Mr. L.W.R. Wickramasinghe
Member
Organization of Environment and Children Rights Preservation, 235, 1st Floor, Moragala, Eheliyagoda
தொலைபேசி 0362258600
கையடக்கதொலைபேசி 0715347080
தொலைநகல் 0362258600
மின்அஞ்சல் childfund.network@gmail.com,
Mr.K.P.Chaminda Piyasekara
Member
Environment & Community Development Information Centre, 96/2/1, Bandaranayaka Mawatha, Ratnapura
தொலைபேசி 045 2223135
கையடக்கதொலைபேசி 0714122052
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் parisarika@lycos.com
Mrs. T.W. Princy Silva
Member
Positive Women’s Network, 158, Temple Road, Maradana, Colombo 10
தொலைபேசி
கையடக்கதொலைபேசி 0719 184196
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் pwnprincy@gmail.com
Dr. Palitha Abeykoon
Member
AIDS Foundation of Lanka, No. 6, Wijerama Mawatha, Colombo 7, Sri Lanka
தொலைபேசி +94 11 2690230
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் abeykoonp@searo.who.int
Mr. Premabandu Jayathilaka
Member
Tissa Jaya Children Welfare Foundation, Weligama, Sri Lanka
தொலைபேசி
கையடக்கதொலைபேசி +94 77 7006483
தொலைநகல்
மின்அஞ்சல் jdthathsarani@gmail.com