2024 මැයි 18 පෙ.ව. 10.00 සිට දහවල් 12.00 දක්වා සිතියම්ගත කිරීම සහ ස්ථානගත කිරීම පිළිබඳ ජාතික උපදේශක තෝරා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය
2024 මැයි 18 පෙ.ව. 10.00 සිට දහවල් 12.00 දක්වා සිතියම්ගත කිරීම සහ ස්ථානගත කිරීම පිළිබඳ ජාතික උපදේශකයා තෝරා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය
Scroll to Top