ශ්‍රී ලංකා දේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව

ගෝලීය අරමුදලේ (GFATM) ශ්‍රී ලංකා දේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ ව්‍යුහය හා සංකල්ප ජාතික හිමිකාරීත්වයේ මුලධර්ම හා සහභාගීත්ව තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබිඹු වීම අදහස් කරනු ලබයි. මෙම ජාතික තලයේ සුවිශේෂී රාජ්‍ය/පුද්ගලික හවුල්කාරීත්වය මගින් ග්‍රාහක රටවල් සඳහා ගෝලීය අරමුදලේ සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ ප්‍රධාන පාලන ඒකකය නියෝජනය කරනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකා දේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 2002 වසරේ මාර්තු මාසයේදී ස්ථාපනය කරන ලද්දකි. ඒඩ්ස් රෝගය, ක්ෂය රෝගය හා මැ‍ලේරියාව මර්දනය කිරීමේ ගෝලීය අරමුදල (GFATM) මගින් මුල්‍යාධාර ලබන මෙම කමිටුවේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ ඒඩ්ස් රෝගය, ක්ෂය රෝගය හා මැලේරියාව වැනි රෝග මර්දනය කිරීම සඳහා ගෝලීය අරමුදල වෙත අවශ්‍ය යෝජනා සම්බන්ධීකරණය කිරීමෙන් හා ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීමෙන් ‍ඉදිරිපත් කිරීමයි.

මෙම කමිටුවේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ ගෝලීය අරමුදලේ පාලක සභාව, ලේකම් කාර්යාලය හා යෝජනා විමර්ශන මඬුල්ල සමග සම්බන්ධීකරණය කිරීමයි. අවශ්‍ය අරමුදල් ලබාගැනීම සඳහා රාජ්‍ය/පුද්ගලික හවුල්කාරීත්වය හරහා ගෝලීය අරමුදලට ඉදිරිපත් කෙරෙන සුදුසු යෝජනාවල අභිවෘද්ධිය හා සම්බන්ධීකරණය පිළිබදව මෙම කමිටුව වගකියනු ලබන අතර ශ්‍රී ලංකාව තුල එච්අයිවී/ඒඩ්ස්, ක්ෂය රෝගය හා මැලේරියාව නිසා ඇතිවන ව්‍යසනකාරී බලපෑම අඩාල කිරීමේ අරමුණ සඳහා අරමුදල් ලබාගැනීමත් එම සම්පත් මනාව උපයෝගී කරගැනීම පිළිබඳව අධීක්ෂණය කිරීමත් මෙම කමිටුවේ අභිප්‍රායයි.

ශ්‍රී ලංකා දේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව, රාජ්‍ය අංශය, පුද්ගලික අංශය, විද්වත් ප්‍රජාව, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, විශ්වාසය මත පදනම් වු සංවිධාන, ද්වීපාර්ශවික/බහුපාර්ශවික හවුල්කරුවන්, රෝග සමග ජීවත්වන පුද්ගලයින් සහ අවදානම් සහගත කණ්ඩායම්ගෙන් සමන්විත වු ජාතික මට්ටමේ බහු ආංශික සංවිධානයකි.

වර්තමාන කමිටුව (CCMSL), සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා එහි සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන සාමාජිකයින් 25දෙනෙකුගෙන් සුසැදි සංවිධානයකි. ‍මෙහි උප සභාපතිතුමා සිවිල් සමාජය නියෝජනය කරනු ලබයි. වර්තමානයේදී මෙම ශ්‍රී ලංකා දේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව දෙමසකට වරක් රැස්වේ.